Δημοκρατικό Πατριωτικό Κίνημα
Εμβόλιο COVID-19: Οι λόγοι για τους οποίους είναι προβληματικός ο εμβολιασμός

Εμβόλιο COVID-19: Οι λόγοι για τους οποίους είναι προβληματικός ο εμβολιασμός

Οι λόγοι για τους οποίους είναι προβληματικός ο εμβολιασμός για τη νόσο COVID-19 1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 1. Τά χορηγούμενα ἐμβόλια γιά τή νόσο Covid-19 παρήχθησαν μέ πολύ συνοπτικές διαδικασίες, χωρίς νά ἔχουν γίνει οἱ ἀπαραίτητοι ἔλεγχοι, οἱ ὁποῖοι ἀπαιτοῦνται γιά μαζική χορήγηση σέ ἀνθρώπους, καί χωρίς να ἔχουν λάβει τήν κανονική ἀδειοδότηση. Τό σκεπτικό αὐτῶν τῶν ἐνεργειῶν ἦταν ὅτι ἡ νόσος Covid-19 εἶχε λάβει διαστάσεις «πανδημίας» καί ἔπρεπε νά περιορισθῆ τό συντομότερο δυνατόν.
 2. Mε ὁρισμένα ἐκ τῶν χορηγουμένων ἐμβολίων ἐνίεται ἰικό γενετικό ὑλικό (mRNA) τοῦ ὑπεύθυνου ἰοῦ (Sars-Cov-2) -τεχνική ἡ ὁποία ἐφαρμόσθηκε γιά πρώτη φορά σέ ἀνθρώπους. Πολλοί εἰδικοί ἐπιστήμονες ὑποστηρίζουν ὅτι τό εἰσαγόμενο στόν ὀργανισμό mRNA ἀποδομεῖται πολύ σύντομα και ὅτι δέν εἶναι δυνατόν να ἐπηρεάσει τό DNA τοῦ κυττάρου. Ἄλλοι, ὅμως, εἰδικοί ἐπιστήμονες ἐδημοσίευσαν προσφάτως νέα εὑρήματα συμφώνως πρός τά ὁποῖα παρέχονται ἐνδείξεις ὅτι τό RNA τοῦ κορωναϊοῦ SARS-CoV-2 εἶναι δυνατόν νά μεταγραφῆ στό ἀνθρώπινο DNA καί νά ἐνσωματωθῆ σέ αὐτό μέ ἐπιβλαβεῖς δυνητικές συνέπειες.
 3. Ὑπό τίς ἀνωτέρω προϋποθέσεις, εἶναι δυνατόν νά ὑποστηριχθῆ ὅτι οἱ ἄνθρωποι στούς ὁποίους ἐνίενται τά ἐμβόλια αὐτά χρησιμοποιοῦνται ὡς «πειραματάνθρωποι».
 4. Γιά τήν παραγωγή ἐμβολίων κατά τοῦ ἰοῦ Sars-Cov-2 –εἴτε μέ τή χορήγηση ἰικοῦ mRNA, εἴτε μέ τή χρήση ἀνασυνδυασμένου ἰικοῦ φορέα χρησιμοποιοῦνται, σέ διάφορες φάσεις παρασκευῆς τοῦ ἐμβολίου, ζῶσες κυτταρικές σειρές ἀπό ὄργανα ἐμβρύων, τά ὁποῖα εἶχαν ὑποστῆ ἄμβλωση.
 5. Μεγάλος ἀριθμός διεθνῶν ὀργανισμῶν καί εἰδικῶν ἰατρῶν ἔχουν τοποθετηθῆ, θετικά γιά τή χρήση τῶν χρησιμοποιουμένων ἐμβολίων κατά τοῦ ἰοῦ SARS-CoV-2. Ἀντιθέτως, ὄχι εὐκαταφρόνητος ἀριθμός εἰδικῶν ἰατρῶν ἀνά τόν κόσμο τοποθετοῦνται, αἰτιολογημένως, ἀρνητικά γιά τή χρήση τῶν ἐμβολίων αὐτῶν.
 6. Πολλοί εἰδικοί ἰατροί παγκοσμίως θεωροῦν ὅτι ὁ ἰός Sars-CoV-2 τῆς νόσου Covid-19 εἶναι ἕνας φυσικός ἰός. Ὀλίγοι, ὅμως, μοριακοί βιολόγοι-ἰολόγοι (κυρίως Γάλλοι, ἀλλά καί Ἰνδοί) θεωροῦν ὅτι ὁ ἰός αὐτός δέν εἶναι φυσικός ἰός, ἀλλά ἀποτέλεσμα ἐπεμβάσεων μοριακῶν βιολόγων-ἰολόγων ἐπί τοῦ γονιδιώματος τοῦ ἰοῦ Sars-CoV-2 μέ σοβαρές δυνητικές συνέπειες. Μεταξύ τῶν τελευταίων περιλαμβάνεται καί ὁ Καθηγητής Luc Montagnier (κάτοχος τοῦ βραβείου Nobel γιά τίς μελέτες του ἐπί τοῦ γονιδιώματος τοῦ ἰοῦ τοῦ AIDS). Μέ τήν τελευταία αὐτή θεώρηση δέν συμφωνεῖ το Ἰνστιτοῦτο Pasteur στή Γαλλία, καθώς καί ἄλλοι εἰδικοί ἐπιστήμονες .
 7. Ἡ ἀνεξήγητη καί ἐπίμονη προσπάθεια τῶν ἀρχῶν γιά τήν ἐπιβολή καθολικοῦ, σχεδόν, ἐμβολιασμοῦ τοῦ πληθυσμοῦ συνιστᾶ, κατά τή θεώρηση τοῦ ὑπογράφοντος, δυνητικῶς ἐπικίνδυνη ἀστοχία. Ὁ λόγος εἶναι ὅτι μέ τόν γενικευμένο ἐμβολιασμό παρατηροῦνται ἀναιτιολογήτως θάνατοι καί σοβαρές ἐπιπλοκές σέ νέους καί μεσήλικες ἀνθρώπους, ἐνῶ τό ἀναμενόμενο ὄφελος ἀπό τόν ἐμβολιασμό στίς ὁμάδες αὐτές εἶναι πρακτικῶς ἀνύπαρκτο. Ἐπιπροσθέτως, ἄγνωστες εἶναι οἱ μεσοπρόθεσμες καί μακροπρόθεσμες ἐπιπλοκές τοῦ ἐμβολίου αὐτοῦ.
 8. Οἱ ἐμβολιασμένοι εἶναι δυνατόν καί νά νοσήσουν ἀπό τή νόσο Covid-19 (συνήθως ἠπιότερα), ἀλλά καί νά μεταδώσουν τόν ἰό σέ ἄλλους. Εἰδικότερα γιά τή μετάλλαξη «Δέλτα», οἱ ἐμβολιασμένοι νοσοῦν συχνότερα ἀπό τούς ἀνεμβολίαστους καί ἀποθνήσκουν σέ ὑψηλότερο ποσοστό συγκριτικῶς πρός τούς ἀνεμβολίαστους.
 9. Μέ βάση διάφορα δημοσιευθέντα δεδομένα, πλανᾶται τό ἐρώτημα, ἐάν ἡ ἐμφανισθεῖσα «πανδημία» τῆς νόσου Covid-19 εἶχε ἀπό μακροῦ σχεδιασθῆ.

Εἰσαγωγή

Στό κείμενο τό ὁποῖο ἀκολουθεῖ, σχετικῶς πρός τόν ἐμβολιασμό γιά τή νόσο Covid-19, διατυπώνονται οἱ στοχασμοί τοῦ ὑπογράφοντος ἰατροῦ, ὅπως αὐτό προβλέπεται ἀπό τό ἰσχύον Σύνταγμα τῆς Χώρας μας 2.

Προκειμένου νά δοθῆ ἕνα ἐμβόλιο γιά χρήση στό κοινό, ἀπαιτοῦνται κατά προσέγγιση δέκα-δώδεκα χρόνια -ἤ καί περισσότερα- δοκιμῶν (κατ’ἀρχήν σέ διάφορα πειραματόζωα διαφορετικοῦ βάρους, καί στή συνέχεια σέ ἐθελοντές ἀνθρώπους, σέ τρεῖς φάσεις δοκιμῶν).

Στήν περίπτωση τῆς παρασκευῆς ἐμβολίων γιά τή νόσο Covid-19, ὁ συνολικός χρόνος τῶν δοκιμῶν περιορίσθηκε, κατά προσέγγιση, σέ λιγότερο ἀπό ἕνα ἔτος. Τό ἀποτέλεσμα τῆς τακτικῆς αὐτῆς εἶναι ὅτι ἐλήφθησαν ἐλάχιστες πληροφορίες τόσο γιά τήν ἀποτελεσματικότητα ὅσο καί γιά τίς δυνητικές παρενέργειες τῶν ἐμβολίων αὐτῶν.

Στό συνοδό φυλλάδιο τῆς Ἑταιρείας Pfizer-BionTech σχετικῶς μέ τήν παρασκευή τοῦ ἐμβολίου αὐτοῦ, ἀναγράφεται ὅτι οἱ ἐμβολιασθησόμενοι θά παρακολουθηθοῦν ἐπί εἴκοσι τέσσσερις μῆνες 3, προκειμένου νά καταγραφοῦν οἱ πρώιμες καί, οἱ κατ’ἀρχήν, μεσοπρόθεσμες παρενέργειες τῶν ἐμβολίων αὐτῶν. Παρά τό γεγονός αὐτό, δόθηκε μετά δίμηνο ἀπό τῆς τελευταίας προκλινικῆς δοκιμῆς, κατ’ ἐξαίρεση, ἐπείγουσα ἄδεια ἀπό τούς ἁρμόδιους φορεῖς χρησιμοποίησης τῶν ἐμβολίων γιά τή νόσο Covid-19, γιά καθολικό ἐμβολιασμό, στήν προσπάθεια ἔγκαιρου ἐλέγχου τῆς «πανδημίας».

Ἀνεξαρτήτως τῆς ὀρθότητας ἤ μή τοῦ σκεπτικοῦ αὐτοῦ, τά προαναφερθέντα σημαίνουν ὅτι ὁ πληθυσμός τῆς Παγκόσμιας κοινότητας χρησιμοποιοῦνται, ἀκουσίως πλέον, ὡς «πειραματάνθρωποι», προκειμένου νά ἐκτιμηθῆ ἡ ἀσφάλεια καί οἱ παρενέργειες τῶν ἐμβολίων αὐτῶν.

Τεχνολογία παραγωγῆς τῶν εμβολίων για τον ἰό  SARS-CoV-2

Ἀπό τριάντα καί πλέον ἐτῶν γίνονται ἀνεπιτυχεῖς ἐρευνητικές προσπάθειες σέ πειραματόζωα γιά ἀνάπτυξη ἐμβολίων κατά τῶν κοροναϊῶν 4. Γιά πρώτη φορά στήν ἱστορία τῆς Ἰατρικῆς χρησιμοποιεῖται ἀπό Ἑταιρεῖες παρασκευῆς τῶν ἐμβολίων γιά τή νόσο Covid-19 καί εἰσάγεται στόν ὀργανισμό τοῦ ἐμβολιαζόμενου ἰικό γενετικό ὑλικό, τό mRNA.

Ἔχουν διατυπωθῆ διαφορετικές γνῶμες σχετικῶς πρός τήν ἀσφάλεια τῆς εἰσαγωγῆς γενετικοῦ ὑλικοῦ μέ τά ἐμβόλια αὐτά στόν ἄνθρωπο. Οἱ περισσότεροι εἰδικοί ἐπιστήμονες θεωροῦν ὅτι τά προαναφερθέντα ἐμβόλια εἶναι ἀσφαλῆ. Παρουσιάζεται ὅμως καί ἡ ἐπιστημονική ἄποψη –βασιζόμενη σέ πολύ πρόσφατα ἐρευνητικά εὑρήματα-  ὅτι εἶναι δυνατόν τό εἰσαγόμενο mRNA νά ἐνσωματωθεῖ καί νά τροποποιήσει τό DNA τοῦ ἐμβολιαζόμενου μέ ἄγνωστες καί μόνιμες συνέπειες 5.

Ἐπίσης, σέ πολύ πρόσφατο ἄρθρο ὑποστηρίζεται ἡ δυνατότητα γιά μόνιμη ἐνσωμάτωση τοῦ γονιδίου τῆς πρωτεϊνης S τῆς ἀκίδας (τοῦ ἰοῦ  SARS-CoV-2) στό ἀνθρώπινο DNA. Εἶναι τώρα ἀναμφισβήτητο –γράφουν οἱ ἐρευνητές αὐτοί- ὅτι ὑπάρχει μία μεγάλη ὁμάδα ἰῶν, οἱ ρετροϊοί, οἱ ὁποῖοι φέρουν γονίδια τά ὁποῖα μεταγράφουν αντιστρόφως τό RNA στό συμπληρωματικό DNA (cDNA). Πολύ ἀργότερα ἀνακαλύφθηκε ὅτι ἡ ἀντίστροφη τρανσκριπτάση -ἔνζυμο μέ τό ὁποῖο μεταγράφεται τό RNA στό DNA- δέν εἶναι μοναδική στούς ρετροϊούς. Περισσότερο ἀπό τό ἕνα τρίτο τοῦ ἀνθρώπινου γονιδιώματος ἀφορᾶ σέ μυστηριώδη κινητά στοιχεῖα (ἀποκαλούμενα τρανσποζόνια -ἐπαναληπτικές ἀκολουθίες DNA μέ δυνατότητα κίνησης ἀπό μία θέση τοῦ γονιδιώματος σέ μία ἄλλη-), τά ὁποῖα αποκαλοῦνται SINEs καί LINEs (βραχέα καί μακρά διασκορπισμένα πυρηνικά στοιχεῖα, ἀντιστοίχως). Τά LINEs στοιχεῖα ἔχουν δυνατότητες ἀντίστροφης τρανσκριπτάσης καί μεταγραφῆς τοῦ RNA σέ DNA· τά SINEs στοιχεῖα παρέχουν ὑποστήριξη γιά ἐνσωμάτωση τοῦ DNA στό γονιδίωμα 6.

Θεωρεῖται ἐπίσης ὅτι ἡ λοίμωξη μέ κοροναϊούς, ἰδιαίτερα μέ τόν SARS-CoV-2, ἐπάγει ἐνεργοποίηση τῶν ρετροτρανσποζονίων 7, δημιουργία χιμαιρικοῦ RNA -ἀπό κορωναϊό καί ρετροτρανσποζόνια-  τό ὁποῖο ἐκλύει περισσότερο σοβαρά συμπτώματα σέ ἀσθενεῖς μέ ὑποκείμενα νοσήματα 8.

Τά SINEs καί LINEs ἀποτελοῦν μέλη μιᾶς μεγαλύτερης οἰκογένειας γενετικῶν στοιχείων, τά ὁποῖα ὀνομάζονται ρετροτρανσπονζόνια (RTP) ἤ «ἁλλόμενα γονίδια» (γονίδια τά ὁποῖα πηδοῦν)· τά RTP μποροῦν νά ἀντιγράψουν καί νά ἐπικολλήσουν τό DNA τους σέ μία νέα θέση του γονιδιώματος μέσῳ τοῦ ἐνδιάμεσου RNA.

Ἔχει πλέον καταστῆ σαφές ὅτι τά SINEs καί LINEs μποροῦν νά εἰσάγουν RNA ἀπό μία ἐξωγενῆ πηγή στό DNA θηλαστικοῦ ξενιστοῦ.

Τά συνηθέστερα LINE εἶναι τά LINE-1, τά ὁποῖα κωδικοποιοῦν τήν ἀντίστροφη τρανσκριπτάση ἡ οποία ρυθμίζει θεμελιώδεις βιολογικές διεργασίες. Τά LINE-1 ἐκφράζονται σέ πολλούς κυτταρικούς τύπους, ἀλλά ἰδιαιτέρως ὑψηλά ἐπίπεδά τους ἐκφράζονται στό σπέρμα.

Ἐπιπροσθέτως, ἐρευνητές ἀπό τό ΜΙΤ (Μassachusetts Institute of Technology) καί τό Πανεπιστήμιο τοῦ HARVARD ἐδημοσίευσαν μία πολύ ἐνδιαφέρουσα ἐρευνητική ἐργασία, τό τρέχον ἔτος, μέ τήν ὁποία παρέχεται ἰσχυρή ἔνδειξη ὅτι τό RNA τοῦ κορωναϊοῦ SARS-CoV-2 εἶναι δυνατόν νά μεταγραφῆ στό DNA καί νά ἐνσωματωθεῖ σε αὐτό 9.

Tήν προαναφερθεῖσα ἄποψη, ὅτι δηλαδή εἶναι δυνατή ἡ μεταγραφή τοῦ ἰικοῦ mRNA στό DNA τοῦ ἀνθρώπινου γονιδιώματος καί τή μετάδοσή του στίς μελλοντικές γενεές ὑποστηρίζει καί ὁ γνωστός Καθηγητής τῆς μοριακῆς βιολογίας καί ἰολογίας, καί κάτοχος τοῦ βραβείου Nobel, Luc Montagnier 10.

Ἐμβόλιο κατά τοῦ ἰοῦ SARS-CoV-2 μέ χρήση ἀνασυνδυασμένου ἰϊκοῦ φορέα

Ἄλλες Ἑταιρεῖες παρασκευῆς τῶν ἐμβολίων γιά τήν ἴδια νόσο χρησιμοποιοῦν ἀνασυνδυασμένο ἰϊκό φορέα (ἀδρανοποιημένο ἰό κοινοῦ κρυλογήματος μέ τόν ὁποῖον ἔχει μολυνθεῖ χιμπατζῆς, στόν ὁποῖον ἔχουν ἐνσωματώσει γενετικό ὑλικό τοῦ κορωναϊοῦ SARS-CoV-2.

Σημειωτέον ὅτι γιά τήν ἀνάπτυξη τῶν ἐμβολίων αὐτῶν χρησιμοποιοῦνται στην προκαταρκτική φάση τῶν δοκιμῶν (ζῶσες) κυτταρικές σειρές προερχόμενες ἀπό ἐξαμβλωθέντα ἔμβρυα (π.χ. ἔχει χρησιμοποιηθεῖ ζωντανή κυτταρική σειρά προερχόμενη ἀπό νεφρούς ἐμβρύων –ΗΕΚ-293-, ὅπως ἐπίσης κυτταρική σειρά ἀπό ἐμβρυϊκό πνευμονικό ἱστό –MRC-5.

Συμφώνως πρός πολύ πρόσφατα ἐπιστημονικά δημοσιεύματα 11, ἡ ἀσφάλεια καί ἡ ἀποτελεσματικότητα τῶν DNA καί mRNA ἐμβολίων γιά χρήση στούς ἀνθρώπους παραμένει ἄγνωστη. Σημειωτέον ὅτι γιά τήν ἀποτελεσματικότερη παράδοση στόν ὀργανισμό τῶν DNA ἐμβολίων χρησιμοποιοῦνται τά ὑπερπαραμαγνητικά νανοσωματίδια ὀξειδίου τοῦ σιδήρου (SPIONs) 12.

Ἄγνωστη παραμένει ἀκόμη ἡ ἀκριβής διάρκεια προστασίας τοῦ ἐμβολίου σέ διάφορες ἡλικιακές ὁμάδες καί διάφορες κλινικές καταστάσεις, οἱ ἀλληλεπιδράσεις μέ ἄλλα φαρμακευτικά προϊόντα, ἡ ἐνδεχόμενη ἐπίδραση σέ ἔγκυες καί σέ ἔμβρυα, ἡ ὕπαρξη γοναδοτοξικότητας, τό ἐνδεχόμενο ἀνάπτυξης καρκινογένεσης, καθώς  καί αὐτο-άνοσων νοσημάτων.

Ἄγνωστα παραμένουν ἐπίσης καί τά δεδομένα τά ὁποῖα ἀφοροῦν στήν παραγωγή ἀντισωμάτων, ὁρισμένα ἀπό τά ὁποῖα (τά ἀφορῶντα στόν  NTD Tερματικό Τομέα (N-Terminal Domain) παρατηροῦνται ἐπί ἀσθενῶν με ἐπιβαρημένη κλινική εἰκόνα 13.  

Θέση διεθνῶν Ἐπιστημόνων περί τοῦ ἐμβολίου γιά τόν ἰό SARS-CoV-2

Μεγάλος ἀριθμός διεθνῶν ὀργανισμῶν καί εἰδικῶν ἰατρῶν ἔχουν τοποθετηθῆ, θετικά γιά τή χρήση τῶν χρησιμοποιουμένων ἐμβολίων κατά τοῦ ἰοῦ  SARS-CoV-2. Ἀντίθετα, ὄχι εὐκαταφρόνητος ἀριθμός διεθνῶς γνωστῶν λοιμωξιολόγων Καθηγητῶν καί σχετικῶν ἐπιστημόνων ἔχουν τοποθετηθεῖ σαφῶς ἀρνητικά γιά τή γενικευμένη χρήση τῶν ἐμβολίων κατά τοῦ ἰοῦ  SARS-CoV-2. Τοιουτοτρόπως:

 • Oἱ Ἕλληνες Καθηγητές Ἰωάννης Ἰωαννίδης στό Πανεπιστήμιο τοῦ Stanford (ΗΠΑ), ὁ Καθηγητής Κλινικῆς Φαρμακολογίας Δημήτριος Κούβελας στό ΑΠΘ, καί ὁ Ἐλπιδοφόρος Σωτηριάδης, Καθηγητής Ἐπιδημιολογίας στό Πανεπιστήμιο τῆς Κύπρου, καθώς καί ἄλλοι Ἕλληνες καί ξένοι ἐπιστήμονες ἔχουν ἐπανειλημμένως τοποθετηθεῖ ἀρνητικά γιά τόν μαζικό ἐμβολιασμό τῶν ἀνθρώπων, καθώς καί γιά τή ἐφαρμογή τῶν ἐγκλεισμῶν (lock downs), μέ θεωρούμενο στόχο τόν περιορισμό τῆς ὑπό μελέτης νόσου.
 • Οἱ Καθηγητές Didier Raoult καί Eric Caumes θέτουν ἀναπάντητα ἐρωτήματα για το κατά πόσον τά ἐμβόλια mRNA εἶναι ἀσφαλῆ καί ἐπισημαίνουν ὅτι δέν ἔχουν ἰδεῖ σχετική, δημοσιευμένη ἐργασία, ἐνῶ συγχρόνως ὁ πρῶτος θεωρεῖ ὅτι συνιστᾶ παραλογισμό ἡ πρακτική τοῦ ὑποχρεωτικοῦ ἐμβολιασμοῦ.
 • Ὁ Γερμανός Καθηγητής Dr Wodarg καί ὁ Ἄγγλος Dr Mike Yeardon ἐπεσήμαναν στόν Εὐρωπαϊκό Ὀργανισμό Φαρμάκων τό ἐνδεχόμενο σοβαρῶν παρενεργειῶν ἀπό τή χρήση ἐμβολίων γιά τόν ἰό SARS-CoV-2.
 • Ὁ Καθηγητής Dr Walfgang Wadarg εἰσηγήθηκε ὅτι θά πρέπει νά ἀπαγορευθοῦν τά ἐμβόλια αὐτά διότι ἐμπεριέχουν ἐφαρμογές γενετικῆς μηχανικῆς.
 • Ἡ Καθηγήτρια Γενετικῆς A. Henrion- Caude ὁμοίως ἐδήλωσε ὅτι δέν ἐμπιστεύεται τά ἐμβόλια αὐτά διότι ἀποτελοῦν ἐφαρμογή γονιδιακῆς θεραπείας.
 • Ὁ Καθηγητής Λοιμωξιολογίας Christian Perronne ἐδήλωσε ὅτι δέν ἐπιθυμεῖ νά γίνει σάν τίς μεταλλαγμένες ντομάτες καί τό μεταλλαγμένο καλαμπόκι· ἀξιοσημείωτο εἶναι ὅτι μετά ἀπό αὐτή τή δήλωσή του τόν ἀπήλλαξαν ἀπό τά καθήκοντά του!
 • Ἀρνητικός γιά τόν καθολικό ἐμβολιασμό γιά τή νόσο Covid-19, λόγω τῶν πολλαπλῶν σοβαρῶν παρενεργειῶν –οἱ ὁποῖες ἤδη ἄρχισαν νά ἀναφαίνονται- εἶναι καί ὁ Καθηγητής Luc Montanier, κάτοχος τοῦ Βραβείου Nobel γιά τήν ἀνακάλυψη τοῦ γονιδιώματος τοῦ ἰοῦ τοῦ AIDS.

Ἐπιπροσθέτως, ὁ Καθηγητής Luc Montagnier ἐπιβεβαιώνει αὐτό τό ὁποῖο καί ἄλλοι ἐπιστήμονες ἔχουν ὑποστηρίξει ἀναφορικῶς μέ τίς συνεχεῖς μεταλλάξεις τοῦ ἰοῦ SARS-Cov-2· ὅτι, δηλαδή, τά ἐμβόλια εἶναι αὐτά τά ὁποῖα δημιουργοῦν τίς μεταλλάξεις τοῦ ἰοῦ, ὡς ἀντίδραση τοῦ ἴδιου τοῦ ἰοῦ στήν προσπάθεια νά τόν εξαφανίσουν 14! Σημειωτέον ὅτι ὁ κατάλογος τῶν ἐπικριτῶν τοῦ ἐμβολίου συνεχῶς διευρύνεται.

 • Σφόδρα ἐνάντιος στόν ἐμβολιασμό γιά τή νόσο Covid-19, γιά τούς ἴδιους λόγους, ἀλλά καί γιά τίς δυνητικές σοβαρότατες παρενέργειες τῶν ἐμβολίων αὐτῶν, εἶναι καί ὁ παγκοσμίως γνωστός Καθηγητής Dr Sucharit Bhakdi 15.

Προέλευση τοῦ ἰοῦ Sars-CoV-2

Οἱ πληροφορίες, οἱ ὁποῖες ἀκολουθοῦν σχετικῶς μέ τήν προέλευση τοῦ ἰοῦ SARS-CoV-2, προέρχονται ἀπό τό περιεχόμενο συνέντευξης (κείμενο ὀγδόντα ἕξι σελίδων) 16, ἡ ὁποία δόθηκε ἀπό πέντε Γάλλους ἐρευνητές τόν Αὔγουστο τοῦ ἔτους 2020 καί ἐπικαιροποιήθηκε τόν Μάρτιο τοῦ τρέχοντος ἔτους.

Σημειωτέον ὅτι ὁ Παγκόσμιος Ὀργανισμός Ὑγείας (WHO), το Ἰνστιτοῦτο Pasteur στή Γαλλία, καθώς καί διάφοροι ἄλλοι ἐπιστήμονες ἔσπευσαν νά ἀμφισβητήσουν τήν ἐγκυρότητα καί σπουδαιότητα αὐτῶν τῶν ἐπιστημονικῶν δεδομένων 17. Τό Ἰνστιτοῦτο Pasteur ἰδιαιτέρως ἀρνεῖται τό γραφόμενο στό προαναφερθέν κείμενο, ὅτι δηλαδή ἐπιστήμονές του προέβησαν σέ ἐπεμβάσεις ἐπί τοῦ γονιδιώματος τοῦ ἰοῦ  SARS-CoV-2  18.

Ὁ ὑπογράφων παραθέτει ἁπλῶς καί ἀντικειμενικῶς περίληψη τῆς προαναφερθείσης συνέντευξης, χωρίς νά τοποθετεῖται ἐπ’αὐτῆς, λόγῳ τῆς ἰδιαζούσης φύσεως τοῦ γνωστικοῦ αὐτοῦ ἀντικειμένου (μοριακή βιολογία-ἰολογία), διαφορετικοῦ τοῦ ἰδικοῦ του (πυρηνική ἰατρική)· κατόπιν τούτου ἡ ἀξιολόγηση τῶν πληροφοριῶν τῆς συνέντευξης αὐτῆς ἐπαφίεται εἰς τίς εἰδικές γνώσεις καί εἰς τήν κρίση τοῦ κάθε ἐπιστήμονα.

Βαρύτητα ἀποκτᾶ τό γεγονός ὅτι ἐπιβεβαιώνει πρακτικῶς τά ἐρευνητικά δεδομένα τῆς προαναφερθείσης συνέντευξης -περί εἰσαγωγῆς διαφόρων DNA νουκλεοτιδίων καί κλασμάτων τοῦ γονιδιώματος τοῦ ἰοῦ HIV1 στό τελικό γονιδίωμα τοῦ ἰοῦ SARS-CoV-2-  καί ὁ κατ’ἐξοχήν εἰδήμων μοριακός βιολόγος-ἰολόγος –κάτοχος βραβείου Nobel γιά τίς μελέτες του ἐπί τοῦ γονιδιώματος τοῦ ἰοῦ τοῦ AIDS- Καθηγητής Luc Montagnier.

Συμφώνως πάντοτε πρός τό περιεχόμενο τῆς προαναφερθείσης συνέντευξης 19

 1. Συνελέγη ἀπό τό Ἰνστιτοῦτο Παστέρ, ἀπό βρογχοκυψελιδικά ἐκπλύματα ἀσθενοῦς νοσηλευόμενου στό Γαλλικό Νοσοκομεῖο τοῦ Ἁνόϊ στό Βιετνάμ, τό ἔτος 2003, δεῖγμα μέ τόν ἰό Sars-CoV (ἀριθμός δείγματος 031589)
 2. Τό ἴδιο ἔτος ὁ Γάλλος ἐρευνητής Fr. Τangy εἰσήγαγε στόν προαναφερθέντα ἰό μία ἀκολουθία 29746 DNA νουκλεοτιδίων καί 157 ἀκολουθίες DNA καί πρωτεϊνῶν στό γονιδίωμα RNA τοῦ ἰοῦ Sars-CoV, ὁπότε προέκυψε ὁ ἰός Sars-CoV1 (οἱ γενετικές αὐτές ἐπεμβάσεις κατωχυρώθηκαν μέ τίς πατέντες, Patent EP 1 694 829 B1 και  Patent US 012. 8224 A1).
 3. Ὁ προαναφερθείς ἐρευνητής (Fr. Tangy) συνέχισε τίς ἐπεμβάσεις στό γονιδίωμα τοῦ ἰοῦ Sars-CoV1 (πατέντα US 8,243, 718 B2), προκύψαντος τοιουτοτρόπως τοῦ ἰοῦ Sars-CoV-2
 4. Τά ἔτη 2011-2015 οἱ ἐρευνητές Pierre Charneau και Fr. Tangy διευθύνοντες σέ ἐρευνητικά τμήματα τοῦ Ἰνστιτούτου Pasteur εἰσήγαγαν στό γονιδίωμα τοῦ ἰοῦ Sars-CoV2 τέσσερις RNA ἀκολουθίες τοῦ ἰοῦ HIV1· οἱ ἀκολουθίες αὐτές ἀντιστοιχοῦν στά βραχέα τμήματα τῶν ἀμινοξέων, τά ὁποῖα εὑρίσκονται στήν πρωτεΐνη gp120, (πατέντες US 10,407,695 B2 και US 8, 093, 042 B2). Τέσσερα χρόνια ἀργότερα, τό ἔτος 2019, προέκυψε ἡ νόσος Covid-19 20.

Σημαντική εἶναι ἐπίσης ἡ πληροφορία συμφώνως πρός τήν ὁποίαν Ἰνδοί ἐρευνητές διεπίστωσαν στήν γλυκοπρωτεϊνη S τῆς ἀκίδος τοῦ ἰοῦ Sars-CoV-2 τήν ὕπαρξη τεσσάρων κλασμάτων τοῦ γονιδιώματος τοῦ ἰοῦ HIV-1, τά ὁποῖα εἶναι μοναδικά καί δέν ἀνευρίσκονται σέ ἄλλους κοροναϊούς 21. Τό σπουδαιότερο εἶναι ὅτι τά τελικά ἀμινοξέα καί στά τέσσερα εἰσαχθέντα κλάσματα εἶναι ταυτόσημα ἤ παρόμοια μέ ἐκεῖνα τῶν πρωτεϊνῶν τοῦ ἰοῦ HIV-1 gp120 ἤ HIV-1 Gag· τό τελευταῖο αὐτό εὕρημα -συμπεραίνουν οἱ ἐρευνητές αὐτοί- εἶναι ἀπίθανο νά εἶναι τυχαῖο. Εἶναι ἀσφαλῶς ἐνδιαφέρουσα ἡ δοθεῖσα πληροφορία ἀπό τόν Καθηγητή Μontagnier ὅτι οἱ προαναφερθέντες Ἰνδοί ἐρευνητές, πιεζόμενοι, ἀναγκάσθηκαν νά ἀποσύρουν τήν σπουδαία αὐτή ἐρευνητική των ἐργασία 22. Ὑπάρχει, ὅμως, καί ἡ ἄποψη ὅτι ἐπεσημάνθησαν στούς Ἰνδούς ἐρευνητές σημαντικά μειονεκτήματα τῆς ἐργασίας των μέ ἀποτέλεσμα νά ἀποσύρουν μόνοι τους την ἐργασία αὐτή 20. Ὁ χρόνος θά δείξει ποία εἶναι ἡ ἀλήθεια ἐν προκειμένῳ.

Σέ ἄλλη συνέντευξή του ὁ Καθηγητής Luc Montagnier ἀνέφερε ὅτι ἀνέλυσε καί ἀπεκρυπτογράφησε τό πλῆρες γονιδίωμα τοῦ κορωναϊοῦ τῆς νόσου Covid-19. Ὁ ἀνωτέρω Καθηγητής ἀπεφάνθη ὅτι μέ πολύ ὑψηλή πιθανότητα ὑπάρχουν πράγματι στον ἰό τῆς νόσου Covid-19:

 1. τέσσερις RNA ἀκολουθίες τοῦ ἰοῦ HIV1, οἱ ὁποῖες ἀντιστοιχοῦν στά βραχέα τμήματα τῶν ἀμινοξέων, τά ὁποῖα εὑρίσκονται στό gp120 καί στό Gag τοῦ HIV1 καί
 2. DNA ἀκολουθίες ἀπό το πλασμώδιο falciparum τῆς ἑλονοσίας. Περαιτέρω, ὁ Καθηγητής Montagnier προσέθεσε ὅτι ἡ εἰσαγωγή τῶν τεσσάρων κλασμάτων τοῦ γονιδιώματος τοῦ ἰοῦ τοῦ ἰοῦ HIV1 στό γονιδίωμα τοῦ ἰοῦ SARS-CoV-2 ἔγινε πιθανῶς κατά τήν (ἀνεπιτυχῆ) προσπάθεια δημιουργίας ἐμβολίου γιά τή νόσο τοῦ AIDS 23. Σχετικῶς μέ τήν προέλευση τοῦ ἰοῦ SARS-CoV-2 ἀπεφάνθη καί ὁ διακεκριμένος Ρῶσσος Καθηγητής Peter Chumakov, ὁ ὁποῖος φέρεται εἰπών σέ συνέντευξη ὅτι ὁ νέος κορωναϊός, ὁ ὁποῖος ἐμφανίσθηκε στήν πόλη Wuhan τῆς Κίνας εἶναι τό ἀποτέλεσμα ἀπολύτως «τρελλῶν» πειραμάτων ἀπό ἐπιστήμονες τοῦ Ἰνστιτούτου Ἰολογίας στή Wuhan. Τά πειράματα, ὅμως, αὐτά, προσέθεσε, πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια καλοπροαίρετης προσπάθειάς των, νά δημιουργήσουν ἐμβόλιο κατά τοῦ AIDS 24.

Ἀπό τή νόσο Covid-19 στό ἐμβόλιο ChAdOx1 n–CoV-19

Ὁ διευθυντής τοῦ Ἰνστιτούτου Jenner, Adrian Hill, εἰσήγαγε τμῆμα τοῦ γονιδιώματος τοῦ ἰοῦ τῆς νόσου Covid-19 στό γονιδίωμα τοῦ ἰικοῦ φορέα ChAdOx1-DNA ἀδενοϊοῦ χιμπατζῆ. Στή συνέχεια προστέθηκαν στό φιαλίδιο τό ὁποῖο περιέχει τό ἐμβόλιο, γιά ἰχνηλάτηση νανοσωματίδια, προκειμένου νά ἐνεθοῦν στό ἀνθρώπινο σῶμα μαζί μέ τό ἐμβόλιο 25 (GSK, Sanofi, US Patent WO 2020/060606 A1,  PCT/US2019/038084 Microsoft).

Ἐπικίνδυνη ἀστοχία ἡ ἐπιβολή καθολικοῦ ἐμβολιασμοῦ τοῦ πληθυσμοῦ

Κατά τήν διάρκεια τῶν παρελθόντων μηνῶν, κατά τούς ὁποίους ἐπιχειρεῖται στήν Ἑλλάδα (καί ἀλλοῦ) καθολικός σχεδόν ἐμβολιασμός τοῦ πληθυσμοῦ, ἔχουν παρατηρηθῆ (ἐκτός ἀπό τίς συνηθέστατες τοπικές ἀντιδράσεις στό σημεῖο τῆς ἐνέσεως –παρατεινόμενο οἴδημα, ἔντονος πόνος, φλεγμονές) σοβαρές παρενέργειες (θρομβωτικά ἐπεισόδια, ἐγκεφαλικά ἐπεισόδια, παραλύσεις, αἱμορραγίες, μυοκαρδίτιδες κ.ἄ) καί θάνατοι. Οἱ προαναφερθεῖσες ἐπιπλοκές ἔχουν παρατηρηθῆ καί σέ νεαρά καί μεσήλικα ἄτομα.

Τοιουτοτρόπως, μόνον στήν Εὐρώπη, μέχρι τίς 3 Ἰουλίου τοῦ τρέχοντος ἔτους, εἶχαν παρατηρηθῆ δέκα ἑπτά χιλιάδες καί πεντακόσιοι τρεῖς θάνατοι (17503) καί ἕνα ἑκατομμύριο ἑξακόσιες ὀγδόντα ἑπτά χιλιάδες καί πεντακόσιες εἴκοσι ἑπτά (1.687.527) παρενέργειες ἀπό τίς ὁποῖες τό 50% ἦταν σοβαρές 26.

Εἶναι ἀληθές ὅτι οἱ ἐμφανιζόμενοι θάνατοι ἀντιπροσωπεύουν μικρό ποσοστό τῶν ἐμβολιασθέντων. Εἶναι ἐπίσης σημαντική ἡ πληροφορία τῆς Ἑταιρείας Pfizer/ΒιοΝΤech (ἀπό τήν τότε δίμηνη ἐμπειρία της) ὅτι σοβαρές ἐπιπλοκές, ἐπί τῶν ἐθελοντῶν τούς ὁποίους ἐχρησιμοποίησε, παρετηρήθησαν στό τέσσερα τοῖς χιλίοις τῶν ἐμβολιασθέντων 27. Τό τεράστιο, ὅμως, κόστος αὐτῶν τῶν θανάτων καί τῶν σοβαρῶν ἐπιπλοκῶν εἶναι ἀνεπίτρεπτο συγκρινόμενο μέ τό μικρό «ὄφελος» τῆς παρεχόμενης παροδικῆς προστασίας ἀπό τά ἐμβόλια, ἰδιαίτερα στίς νεαρότερες ἡλικιακές ὁμάδες.

Περαιτέρω, τό τεθέν -καί παραμεῖναν ἀναπάντητο ἀπό τούς ἀσκοῦντες τήν πολιτική ἐξουσία- ἐρώτημα εἶναι γιατί ἐπιμένουν νά ἐμβολιάζουν νεαρά καί μεσήλικα ἄτομα στά ὁποῖα ἡ πιθανότητα ἐμφάνισης σοβαρῶν ἐπιπλοκῶν ἀπό τή νόσο Covid-19 εἶναι σχεδόν μηδενική. Ἀντίθετα, ἡ πιθανότητα ἐμφάνισης μετά τόν ἐμβολιασμό σοβαρῶν ἐπιπλοκῶν καί θανάτων στίς ἴδιες ἡλικιακές ὁμάδες εἶναι ὑπαρκτή, ὅπως βεβαιώνεται ἀπό τήν καθημερινή ἐμπειρία, παρά τό γεγονός ὅτι σέ διάφορες χῶρες δέν ἀνακοινώνεται ὁ ἀκριβής ἀριθμός τῶν σοβαρῶν ἐπιπλοκῶν καί τῶν θανάτων, ἀλλά μόνον τό 1-10% αὐτῶν τῶν ἐπιπλοκῶν 28! Τό ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς πείσμονος πολιτικῆς, νά ἐμβολιάζονται δηλαδή καί νέοι ἄνθρωποι, εἶναι ὅτι πεθαίνουν ἀναιτιολόγητα νέοι καί μεσήλικες ἄνθρωποι.

Εἶναι σημαντικό νά τονισθῆ στήν ἑνότητα αὐτή ὅτι καί οἱ εμβολιασμένοι εἶναι καί αὐτοί ἐν δυνάμει ἀσυμπτωματικοί φορεῖς, ἄρα καί μεταδότες τοῦ ἰοῦ 29.

Μετά τά ἀνωτέρω, κατανοεῖ κάθε ἕνας νοήμων ἄνθρωπος πόσον ἀναιτιολόγητος, ἀνεξήγητος καί ἀντισυνταγματικός 30 εἶναι ὁ σχεδιαζόμενος ὑποχρεωτικός ἐμβολιασμός συμφώνως καί πρός τήν ἀνώτατη δικαστική λειτουργό  καί πρώην πρωθυπουργό, κα Θάνου. Στό ἴδιο μῆκος κύματος καί ἡ Πρόεδρος τῶν Εἰσαγγελέων στην Ἑλλάδα τονίζει ὅτι «δεν μπορείτε να υποχρεώσετε κανένα να θέσει σε κίνδυνο τον εαυτό του» 31!

Νοσοῦν ἀπό τή νόσο τοῦ Covid-19 οἱ ἐμβολιασμένοι;

Θεωρεῖται ὅτι νοσοῦν καί οἱ ἐμβολιασμένοι ἀπό τή νόσο τοῦ Covid-19, ἀλλά μέ ἠπιότερη νόσο. Ἐπίσης πιθανολογεῖται ὅτι οἱ ἐμβολιασμένοι εἶναι δυνατόν νά μεταδώσουν τόν ἰό σέ ἄλλους. Εἰδικότερα, ὅμως, γιά τή μετάλλαξη «Δέλτα» (ἰδέ περί αὐτῆς ἐξαιρετικό ἄρθρο τοῦ Ἐντατικολόγου ἰατροῦ Χρήστου Τσακαλάκη 33), οἱ ἐμβολιασμένοι νοσοῦν συχνότερα ἀπό τούς ἀνεμβολίαστους. Ὅσον ἀφορᾶ στή θνητότητα (ἀπό τή μετάλλαξη «Δέλτα»), συμφώνως μέ τό προαναφερθέν ἄρθρο, διαπιστώνεται ὅτι ἡ θνητότητα στούς πλήρως ἐμβολιασμένους εἶναι μεγαλύτερη σέ σχέση μέ τούς ἀνεμβολίαστους.

Ὑπάρχουν ἐνδείξεις ὅτι ἡ «πανδημία» τῆς Covid-19 ἦταν προσχεδιασμένη;

Πολλοί ἰσχυρίζονται ὅτι ἡ προσεκτική παρακολούθηση τῶν παγκόσμιων γεγονότων παρέχει κάποιες ἐνδείξεις ὅτι ἡ ἐμφανισθεῖσα «πανδημία» τῆς νόσου Covid-19 ἦταν ἀπό μακροῦ σχεδιασμένη· προσθέτουν μάλιστα ὅτι αὐτή ἦταν μέρος μόνον τοῦ πολυδιάστατου σχεδίου για τήν «μεγάλη ἐπανεκκίνηση» (Great Reset) 34.

Ἡ προσωρινή αἴτηση για κατοχύρωση τῶν tests γιά τή διάγνωση τῆς νόσου Covid-19 (κατοχύρωσης τῆς πατέντας  US 0279 585 A1) ἔγινε στίς 13 Ὀκτωβρίου 2015 ὑπό τοῦ Richard Rothschild 35, ἐνῶ ἡ τελική δημοσίευση (Patent Application Publication) τῆς αἴτησης (μετά πολλαπλές διαδοχικές αἰτήσεις τά ἑπόμενα χρόνια) γιά κατοχύρωση τῆς ἴδιας πατέντας ἔγινε στίς 3 Σεπτεμβρίου τοῦ ἔτους 2020 36 (τρεῖς καί πλέον μῆνες πρό τῆς ἐμφάνισης τῆς «πανδημίας»).

ΕΠΙΚΡΙΣΗ

Προβληματιζόμαστε περί τοῦ πρακτέου, διότι καλούμαστε νά ἐμβολιασθοῦμε γιά τή νόσο τοῦ Covid-19 ὑπό τίς ἀκόλουθες προϋποθέσεις:

 1. ἡ παραγωγή τῶν ἐμβολίων ἦταν ἐσπευσμένη χωρίς τίς προβλεπόμενες τεχνικές προϋποθέσεις
 2. τίθενται θεμελιώδη βιοηθικά ἐρωτήματα γιά ὁρισμένες ἀπό τίς χρησιμοποιηθεῖσες τεχνικές παρασκευῆς τῶν ἐμβολίων
 3. μέ ὁρισμένα ἀπό τά, κακῶς ἀποκαλούμενα, ἐμβόλια εἰσάγεται, στόν ὀργανισμό ἰικό γενετικό ὑλικό (mRNA)
 4. χρησιμοποιοῦνται οἱ ἐμβολιαζόμενοι ὡς «πειραματικές μονάδες»
 5. αἰωροῦνται ἐρωτήματα, ἐάν ὁ ὑπεύθυνος γιά τή νόσο ἰός εἶναι φυσικός ἤ ἐάν ἔχει ὑποστῆ ἀνθρώπινες ἐπεμβάσεις στό γονιδίωμά του σ
 6. πιθανολογεῖται αἰτιολογημένως, τό ἐνδεχόμενο γιά ὁριστική ἐνσωμάτωση τοῦ εἰσαγόμενου mRNA στό DNA τοῦ ἀνθρώπου μέ ἀπρόβλεπτες συνέπειες
 7. παρατηροῦνται θάνατοι καί σοβαρές ἐπιπλοκές, ὄχι μόνον σέ ὑπερήλικες, ἀλλά ἀκόμη καί σέ νέους καί μεσήλικες ἀνθρώπους μετά τόν ἐμβολιασμό
 8. ὑπάρχει ἐκκρεμές ἐρώτημα, ἐάν ὁρισμένοι ἐμβολιασμένοι καθίστανται ἐνδεχομένως φορεῖς μαγνητικοῦ πεδίου
 9. νοσοῦν καί ἐμβολιασμένοι καί εἶναι δυνητικοί μεταδότες τοῦ ἰοῦ καί
 10. ὑπάρχουν, τέλος, κάποιες ἐνδείξεις ὅτι ἡ νόσος Covid-19 εἶχε ἐνδεχομένως προσχεδιασθῆ.

Ὑπό τίς ἀνωτέρω προϋποθέσεις, ἴσως δέν εἶναι δυσχερής ἡ ἀπόφαση περί τοῦ πρακτέου.

Ὑπό Κωνσταντίνου Γ. Καρακατσάνη, τ. Καθηγητοῦ Πυρηνικῆς Ἰατρικῆς, Α.Π.Θ.

 1. Tό κείμενο μέ τήν μεγαλύτερη γραμματοσειρά ἀπευθύνεται σέ ὅλους τούς Ἕλληνες καί τίς Ἑλληνίδες. Τό κείμενο, ὅμως, μέ τή μικρότερη γραμματοσειρά ἀπευθύνεται σέ ὀλιγότερο ἤ περισσσότερο εἰδικούς γιά τό συζητούμενο θέμα ἐπιστήμονες.
 2. Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδας, 1975/1986, ἄρθρο 14.1

 3. FACT SHEET FOR HEAL THE CARE PROVIDERS ADMINISTERING VACCINE (VACCINATION PROVIDERS) https://www.fda.gov/media/144413/download, p34. Προσπελάστηκε 20.7.2021. 
 4. Dr. Wodarg and Dr. Yeardon request a stop of all corona vaccination studies and call for co-signing the petitionhttps://2020news.de/en/dr-wodarg-and-dr-yeadon-request-a-stop-of-all-corona-vaccination-studies-and-call-for-co-signing-the-petition/. Προσπελάστηκε 14.5.2021.

 5. Ying YinXiao-zhao LiuXimiao He and Li-quan Zhou. Exogenous coronovirus interacts with endogenous retrotransposon in human cells. Front. Cell. Infect. Microbiol., 25 February 2021. Προσπελάστηκε 12.4.2021.  https://doi.org/10.3389/fcimb.2021.609160

 6. S. Seneff and G. Nigh. Worse than the disease? Reviewing Some Possible Unintended Consequences of the Mrna Vaccines Against COVID-19. International Journal of Vaccine Theory, Practice, And Research (IJVTPR) 2(1), May 10, 2021. Προσπελάστηκε 12.4.2021.
 7. Τά ρετροτρανσποζόνια εἶναι ἕνας τύπος γενετικῶν στοιχείων τά ὁποῖα (αὐτο)αντιγράφονται  καί ἐπικολλοῦνται σέ διαφορετικές θέσεις τοῦ γονιδιώματος μετατρέποντας τό RNA σέ DNA μέσω τῆς διεργασίας τῆς ἀντίστροφης μεταγραφῆς.  
 8. Ying Yin, Xiao-zhao Liu Ximiao He Li-quan Zhou. Exogenous coronavirus interacts with endogenous retrotransposon in human cells. July 2020, Reseach Square; DOI: 10.21203/rs.3.rs-40063/v1, License CC BY 4.0. Προσπελάστηκε 14.5.2021.
 9. Zhang, L., Richards, A., Barrasa, M, I., Hughes, S. H., Young, R. A. & Jaenisch, R. (2021). Reverse-transcribed SARSCoV-2 RNA can Integrate into the Genome of Cultured Human Cells and can be Expressed in Patient-derived Tissues. Proceedings of the National Academy of Sciences 118(21): e2105968118. https://doi.org/10.1073/pnas.2105968118. Προσπελάστηκε 4-6-2021.
 10. https://oimos-athina.blogspot.com/2021/04/blog-post_621.html. Προσπελάστηκε 14-6-2021
 11. Y. Dong, Tong DaiYujun WeiLong Zhang, Min Zheng & Fangfang Zhou. A systematic review of SARS-CoV-2 vaccine candidates. Signal Transduction and Targeted Therapy Vol. 5, Article number:237 (2020), October 13. Προσπελάστηκε 17-6-2021
 12. Fatin Nawwab Al-Deen 1, Cordelia Selomulya, Charles Ma, Ross L Coppel. Superparamagnetic nanoparticle delivery of DNA vaccine. Methods Mol Biol 2014;1143:181-94. doi: 10.1007/978-1-4939-0410-5_12. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24715289/.  Προσπελάστηκε 22-6-2021

 13. Liu, W.T.Soh, J.Hishikawa, M. Hirose et al. An infectivity-enhancing site on the SARS-CoV-2 spike protein targeted by antibodies, CELL, Vol 184, Issue 13, 24 June, pp 3452-3466 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0092867421006620.  Προσπελάστηκε 20-7-2021.
 14. http://yiorgosthalassis.blogspot.com/2021/05/montagnier.html#more. Προσπελάστηκε 25-6-2021.
 15. https://oimos-athina.blogspot.com/2021/07/covid-19.html#more. Προσπελάστηκε 17.7.2021.
 16. http://d.p.h.free.fr/covid19/docs/TRUTH_about_Covid-19_and_Covid-19_Vaccines.pdf. Προσπελάστηκε 2.5.2021.
 17. https://www.connexionfrance.com/French-news/Disputed-French-Nobel-winner-Luc-Montagnier-says-Covid-19-was-made-in-a-lab-laboratory. Προσπελάστηκε 4.7.2021. 

 18. https://www.pasteur.fr/en/home/research-journal/news/coronavirus-institut-pasteur-warns-against-false-information-circulating-social-mediaΠροσπελάστηκε 26.7.2021

 19. http://d.p.h.free.fr/covid19/docs/TRUTH_about_Covid-19_and_Covid-19_Vaccines.pdf, p 6-7. Προσπελάστηκε 2-5-2021.
 20. ἔ.ἀ.
 21. Pradhan, A. K. Pandey, A. Mishra et al. Uncanny similarity of unique inserts in the 2019-nCoV Spike  protein to  HIV-1 gp 120 and Gag. January 2020, DOI:10.1101/2020.01.30. Licence:CC BY-NC-ND 4.0. Προσπελάστηκε 5.7.2021.
 22. https://civilianintelligencenetwork.ca/2021/05/24/luc-montagnier-discovered-hiv-nearly-30-year-later-he-discovered-hiv-in-our-covid19-vaccine-frightening-conclusions/.  Προσπελάστηκε 6.7.2021.

 23. https://www.livemint.com/news/world/nobel-winning-scientist-claims-covid-19-virus-was-man-made-in-wuhan-lab-11587303649821.html. Προσπελάστηκε 5.7.2021. 
 24. https://www.outlookindia.com/newsscroll/covid19-result-of-crazy-experiments-at-wuhan-russian-scientist/1813494 

 25. http://d.p.h.free.fr/covid19/docs/TRUTH_about_Covid-19_and_Covid-19_Vaccines.pdf, p 13. Προσπελάστηκε 8.7.2021.

 26. https://vaccineimpact.com/2021/17503-dead-1-7-million-injured-50-serious-reported-in-european-unions-database-of-adverse-drug-reactions-for-covid-19-shots/. Προσπελάστηκε 9.7.2021. 

 27. https://cdn.pfizer.com/pfizercom/2020-11/C4591001_Clinical_Protocol_Nov2020.pdf

 28. https://www.brighteon.com/7003a95e-b0e5-4f43-b1c6-8940e0073350. Προσπελάστηκε 25.6.2021.

 29. https://enromiosini.gr/arthrografia/mazikoi-emvoliasmoi-kai-pistopoiitika/. Προσπελάστηκε 13.7.2021

 30. http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2021/05/blog-post_59.  Προσπελάστηκε 5.7.2021.

 31. https://skeftomasteellhnika.blogspot.com/2021/05/blog-post_486.html#more . Προσπελάστηκε 5.7.2021.

 32. https://thesecretrealtruth.blogspot.com/2021/06/blog-post_3457.html. Προσπελάστηκε 5.7.2021.  
 33. https://anazitiseis.gr/ch-tsakalakis-entatikologos-i-thnitoti/. Προσπελάστηκε 16.7. 2021.
 34. https://skeftomasteellhnika.blogspot.com/2021/06/30_10.html#more.  Προσπελάστηκε 26.6.2021. 

 35. http://d.p.h.free.fr/covid19/docs/TRUTH_about_Covid-19_and_Covid-19_Vaccines.pdf, p 45. Προσπελάστηκε 2.5.2021.
 36.  https://patentimages.storage.googleapis.com/61/a3/0d/3d91325d909386/US20200279585A1.pdf. Προσπελάστηκε 15.7.2021. 

 

«Να νοσταλγείς τον τόπο σου, ζώντας στον τόπο σου, τίποτε δεν είναι πιο πικρό» Γ. Σεφέρης

Το Δημοκρατικό Πατριωτικό Κίνημα ΝΙΚΗ είναι ένας εγκεκριμένος Πολιτικός Οργανισμός, από τον Άρειο Πάγο, από τις 25 Ιουλίου του 2019.

 

Τραπεζικός λογαριασμός
IBAN: GR4102602030000830201895856 (Eurobank)
BIC: ERBKGRAAXXX | 0203 – Τσιμισκή 27 Θεσσαλονίκη
Δικαιούχος: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΝΙΚΗ

Θεσσαλονίκη

Μακένζι Κίνγκ 12, Θεσσαλονίκη 546 22

Τηλ: 2310 232999

Αθήνα

Σταδίου 10, Αθήνα 105 64

Τηλ: 210 3217890